Szanowni Klienci!

Wiemy jak bardzo cenicie sobie rzeczy, które nam powierzacie. Dlatego zawsze robimy wszystko co w naszej mocy by przywrócić im ich dawny blask.

By być wobec Was fair prosimy o uważne przeczytanie poniższego Regulaminu.

 

REGULAMIN
PRALNI ECO FRANIA W KUTNIE
Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 ROKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Usługi wykonywane przez Pralnię ECO FRANIA świadczy firma „ECO FRANIA Pralnia wodno-chemiczna Justyna Jujka” z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 1, NIP 7752612063.

§ 2
Postanowienia Regulaminu Pralni ECO FRANIA w Kutnie (zwany dalej „Regulaminem”) mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez „ECO FRANIA Pralnia wodno-chemiczna Justyna Jujka” z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 1, NIP 7752612063, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, w zakresie prania, czyszczenia lub prasowania wszystkich rodzajów wyrobów włókienniczych i futrzarskich (zwane dalej „Usługami”).

§ 3
Regulamin określa zasady składania zamówień na usługi świadczone przez Pralnię, zasady wykonywania tych usług, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także wyłączenie odpowiedzialności Pralni za szkody niewynikające z winy Pralni.

§ 4
W rozumieniu Regulaminu użyte niżej określenia oznaczają:

  1. „Pralnia” - „ECO FRANIA Pralnia wodno-chemiczna Justyna Jujka” z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 1, NIP 7752612063,
  2. „Klient” - każdy, kto zleca Pralni wykonanie świadczonych przez nią usług,
  3. „Przedmiot” - rzeczy objęte usługami świadczonymi przez Pralnię,
  4. „Pokwitowanie” - dokument wydany Klientowi przez Pralnię w chwili przyjęcia do wykonania zleconej usługi niebędący paragonem fiskalnym, fakturą VAT, ani rachunkiem,
  5. „Reklamacja” - pisemne zastrzeżenia Klienta co do stanu Przedmiotu (uszkodzenia lub zniszczenia) lub skuteczności wykonanej usługi.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

§ 5
Oddanie przez Klienta obsłudze Pralni Przedmiotu, który może być objęty usługami świadczonymi przez Pralnię jest równoznaczne ze zleceniem Pralni wykonania świadczonych przez nią usług. Ceny usług świadczonych przez Pralnię określone są
w cenniku wyeksponowanym w siedzibie Pralni. Ceny za usługi nie objęte cennikiem określa obsługa Pralni i podaje do wiadomości Klienta.

§ 6
Zlecenie Pralni wykonania świadczonych przez nią usług jest równoznaczne
z uprzednim zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem przez Klienta treści Regulaminu, którego postanowienia stanowią integralną częścią zawieranej z Klientem umowy, a także równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta ceny należnej Pralni za wykonanie usługi.

§ 7
Zlecenie Pralni wykonania usługi wymaga od Klienta podania swojego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz telefonicznego numeru kontaktowego, w celu prawidłowego wykonania usługi. Do czasu odebrania Przedmiotu z Pralni Klient zobowiązuje się pisemnie informować Pralnię o każdorazowej zmianie podanych uprzednio danych adresowych i kontaktowych.

§ 8
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt , że wszelkie próby usuwania plam lub zapachów z powierzonych Przedmiotów mogą spowodować ich uszkodzenie, a zwłaszcza zmianę barwy, struktury lub kształtu, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zniszczenia Przedmiotu.

§ 9
Klient oddając Przedmiot do Pralni, zobowiązuje się poinformować obsługę o wszelkich nietypowych źródłach zabrudzeń lub zapachów, takich jak na przykład płyny ustrojowe, czy pleśń. Klient zobowiązuje się również do poinformowania obsługi Pralni o uprzednich próbach czyszczenia przedmiotu powierzanego Pralni, w szczególności z użyciem środków typu Vanish, Dywan Lux, etc. Informacje te są niezbędne z punktu widzenia zapobiegania ewentualnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Przedmiotów poddawanych usługom świadczonym przez Pralnię. Fakt podania przez Klienta stosownej informacji odnotowuje się na Pokwitowaniu.

§ 10
Oddawane Pralni Przedmioty muszą posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji. W braku takich oznaczeń Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż poddanie Przedmiotu usługom świadczonym przez Pralnię może spowodować uszkodzenie Przedmiotu, w szczególności zmianę jego barwy, struktury lub kształtu, a nawet doprowadzić do jego zniszczenia. Przyjęcie przez Pralnię Przedmiotu pozbawionego fabrycznych oznaczeń sposobu jego konserwacji następuje na polecenie Klienta, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Pralni przewidzianego w § 21 Regulaminu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 11
Pralnia informuje Klienta, że skuteczność świadczonych usług zależy od rodzaju, składu i jakości zabrudzonych powierzchni, źródła plam lub zapachów, uprzednich prób ich samodzielnego usunięcia przez Klienta, a także czasu, w ciągu którego Przedmiot oddany Pralni narażony był na zanieczyszczenia. W związku z tym Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam lub zapachów z powierzonych jej Przedmiotów. W szczególności Pralnia nie gwarantuje usunięcia plam lub zapachów z bejcy, rdzy, wosku, farb, odbarwień pochodzenia spożywczego, zacieków po zalaniu płynami w szczególności taniną, tłuszczami, napojami energetyzującymi, sokami, czy winami.

§ 12
Pralnia wykonuje zlecone jej usługi najpóźniej w terminie 14 dni od daty oddania Przedmiotu obsłudze Pralni. Po uzgodnieniu z Pralnią i za dopłatą w wysokości 100% standardowej ceny, usługa może być wykonana tego samego dnia jeżeli nie sprzeciwiają się temu kwestie organizacyjne i techniczne Pralni. Pralnia wskazuje Klientowi dokładny termin Odbioru powierzonego Przedmiotu w treści Pokwitowania.

§ 13
Dokumentem upoważniającym do odbioru Przedmiotu powierzonego Pralni jest Pokwitowanie. Pralnia może wstrzymać się z wydaniem Przedmiotu do czasu uiszczenia ceny należnej za wykonaną usługę.

§ 14
Klient jest zobowiązany odebrać przedmiot objęty usługą w ciągu 6 miesięcy od wyznaczonej przez Pralnię daty odbioru. Na wypadek uchybienia przez Klienta wyznaczonego terminu odbioru Przedmiotu, Klient udziela Pralni nieodwołalnego pełnomocnictwa do utylizacji Przedmiotu lub oddania go na cele dobroczynne, według kolejności i na warunkach wedle wyboru Pralni.

REKLAMACJA

§ 15
Klient zobowiązuje się zbadać stan Przedmiotu pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń w chwili jego wydania przez obsługę Pralni. Klient powinien zgłosić obsłudze Pralni ewentualne zastrzeżenia do stanu Przedmiotu najpóźniej w chwili wydania mu Przedmiotu. Ewentualne zastrzeżenia co do stanu przedmiotu powinny być utrwalone na piśmie opatrzonym podpisami Klienta oraz obsługi Pralni. Niezłożenie zastrzeżeń we wskazanym terminie lub z uchybieniem przewidzianej dla tej czynności pisemnej formy poczytuje się jako stan, w którym Klient odebrał Przedmiot bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń.

§ 16
Zgłoszenie przez Klienta ewentualnych zastrzeżeń co do skuteczności wykonanej usługi, powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni od daty wydania Klientowi przedmiotu objętego usługą. Ewentualne zastrzeżenia co do skuteczności wykonanej usługi Klient może wnieść w formie pisemnej wprost do siedziby Pralni lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. We wskazanym terminie Klient powinien również doręczyć do siedziby Pralni Przedmiot, którego zastrzeżenia dotyczą. Brak doręczenia Przedmiotu do siedziby Pralni we wskazanym terminie poczytuje się jako odstąpienie przez Klienta
od złożenia reklamacji.

§ 17
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od daty jej złożenia z zachowaniem wymagań przewidzianych w § 15 lub w § 16 Regulaminu.

§ 18
Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za usługę.

§ 19
W razie sporu co do ewentualnej przyczyny uszkodzenia lub zniszczenia Przedmiotu powierzonego Pralni, a także co do jego rzeczywistej wartości rynkowej, Pralnia może zlecić sporządzenie stosownej ekspertyzy biegłemu odpowiedniej specjalności oraz dochodzić od Klienta zwrotu poniesionych kosztów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 20
Klient zwalnia Pralnię z odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone nieumyślnie w związku z poddaniem Przedmiotu usługom świadczonym przez Pralnię zgodnie z fabrycznymi oznaczeniami sposobu ich konserwacji.

§ 21
Klient zwalnia Pralnię z odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone nieumyślnie w związku z poddaniem Przedmiotu usługom świadczonym przez Pralnię, jeżeli mimo pouczenia zawartego w § 10 zdanie II Regulaminu, oddał do Pralni Przedmiot pozbawiony fabrycznych oznaczeń sposobu jego konserwacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
Postanowienia przedmiotowego Regulaminu mają zastosowanie do umów zawartych po dniu 16 listopada 2015 roku.

Justyna Jujka